top of page

KLANTEN SERVICE

KLANTENDIENST

Gelieve te bellen naar 0479.17.94.89

Of te mailen naar info@qwine.be

Ook kunt u ons via Facebook bereiken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

 

Qwine
Redinnestraat 6, 
8460 Oudenburg

info@qwine.be

0479179489
BTW: BE 0597.911.760

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Qwine, met maatschappelijke zetel in Oudenburg, Redinnestraat 6, BTW BE 0597.911.760, (hierna Qwine genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Qwine moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Qwine aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn uitsluitend  decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Qwine niet. Qwine is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Qwine is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Qwine. Qwine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 

Artikel 4: Online aankopen

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Qwine onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Qwine is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Qwine passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Qwine daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 • Qwine kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 • Qwine zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  • indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart

 • via Paypal

 • via overschrijving op rekeningnummer BE11 7340 4016 1948

 

Qwine is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Qwine zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Qwine kenbaar heeft gemaakt.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Qwine geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Na ontbinding conform het vorige lid zal Qwine het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland.

 

De levering gebeurt door Qwine in een straal van 20 km rond Oudenburg of via koerierdienst.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Qwine.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Qwine was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Qwine.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Qwine te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van klant artikelen online aankopen bij Qwine.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Qwine

Redinnestraat 6, 8460 Oudenburg, info@qwine.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Qwine heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Qwine, Redinnestraat 6, 8460 Oudenburg.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 30 EUR.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Qwine zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Qwine alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Qwine op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Qwine wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Qwine geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Qwine betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de klanten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Qwine klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Qwine.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Qwine zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Qwine is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479179489, via e-mail op info@qwine.be of per post op het volgende adres Redinnestraat 6 ,8460 Oudenburg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Qwine beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Qwine zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking​

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Qwine om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Qwine. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

PRIVACY & SAFETY

Uw privacy is belangrijk! Wij dragen steeds de grootste zorg om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en streven ernaar zo transparant als mogelijk te communiceren over wat wij met uw gegevens doen.

- Bij het doen van aankopen op onze webshop geeft u uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel btw-nummer en e-maildres op. 

Qwine gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), deze gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Qwine uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden of via mail: info@qwine.be of dit via post: Qwine, Redinnestraat 6, 8460 Oudenburg, België.

Qwine bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na uw laatste aankoop.

- Qwine behoudt zich het recht uw gegevens ook te gebruiken om u later informatie over de aangeboden en/of verdeelde diensten door Qwine te communiceren in het kader van het gerechtvaardigde belang van Qwine om deze diensten bij haar klanten te promoten. U heeft ten alle tijden het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Dan kan je heel gemakkelijk en ten allen tijde klikken op de voetnoot “unsubscribe” bij elke mail die je van ons ontvangt.

- Bij een online betaling worden uw betalingsgegevens veilig verwerkt door Ingenico, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

- De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log- in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen; Qwine heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

- Qwine respecteert strikt de GDPR wetgeving en de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U heeft toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Qwine ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Uw persoonlijke gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen
Wij wensen u te wijzen op de rechten die u als betrokkene uit kan oefenen inzake uw privacy, waarvoor u met ons contact kan opnemen: 
1. U heeft het recht op informatie.
Wij staan steeds open voor al uw vragen omtrent uw privacy en de manier waarop wij uw gegevens verwerken. 
2. U heeft het recht op inzage van alle gegevens die wij van u bijhouden.
Dit houdt in dat u bij ons kan/mag opvragen welke gegevens wij op dat moment allemaal van u verzameld hebben. 
3. U heeft het recht om bepaalde informatie aan te passen indien deze niet zouden stroken met de werkelijkheid.
Wanneer uit uw inzage blijkt dat bepaalde gegevens niet correct zouden zijn, dan kan u contact opnemen om uw gegevens waar nodig aan te passen. 
4. U heeft het recht van verzet/bezwaar.
U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.
5. U heeft het recht om vergeten te worden .
Wanneer u dit wenst kan u bij ons een verzoek tot vergeten indienen. Hiervoor zal een proces opgestart worden dat uw persoonlijke gegevens in al onze databestanden zal verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is. 
In een aantal gevallen zullen wij uw gegevens niet altijd (volledig) uit onze data kunnen schrappen, bv. ten gevolge van wettelijke verplichtingen (boekhouding). Uw gegevens verdwijnen in dat geval automatisch uit deze archieven van zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is.
6. U heeft het recht om uw gegeven toestemmingen op ieder moment te wijzigen.
Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan.
7. U heeft het recht om de verwerking te beperken.
U kan ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten (“te bevriezen”). De verwerking van uw gegevens zal dan worden opgeschort tot tegenbericht van uw kant, of tot een samen overeengekomen einddatum.
8. U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
9. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt of opgeslagen.
10. U kan steeds klacht neerleggen bij de privacy commissie (Art 77).
Wanneer u van mening bent dat er zich een inbreuk op uw rechten heeft voorgedaan, dan heeft het u recht om klacht neer te leggen bij uw lokale privacy autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/)
Precies om uw privacy te beschermen  vragen wij steeds om legitimatie wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen. Er zal daarom steeds gevraagd worden naar een kopie van uw identiteitskaart. 

PAYMENT METHODS

GROOTHANDEL AANVRAGEN

Als wijnhandelaar kunt u ons altijd contacteren voor speciale groothandel voorwaarden.

Gelieve ons te mail op info@qwine.be

BETAAL METHODEN

Credit / Debit Cards
Bancontact

Paypal

Contant bij afhalen

Payconiq

bottom of page